Fes-te Voluntari >> Fes un donatiu >>

Portal de transparència

 

1. Activitats

Les activitats actuals de la fundació estan recollides en la secció Projectes.

2. Adreça de contacte

Per comunicar amb la fundació:

Carrer Muntaner 98-100 4t 2a
08036 Barcelona
Tel. + 34 934 515 197
Fax +34 934.515.197
info@fundacioplanascasals.org

3. Composició dels òrgans de govern i equip directiu

 

Patronat

Equip directiu

Gerència: M. Jesús Sanz
Direcció de programes: Carmen Doménech

4. Estat de finances i memòria econòmica

Poden desacarregar-se els comptes anuals presentats a la Generalitat i la Memòria econòmica 2017.

5. Estatuts

Poden descarregar-se els Estatuts.

6. Estructura directiva i de govern

7. Fins

La fundació té com a objecte, amb caràcter general, la realització de tot tipus de promocions, activitats i concessió d'ajudes que contribueixin al foment i desenvolupament de l'educació i de la cultura, amb especial atenció a la família i a la dona, i prioritàriament a la infància i a la joventut, i a les persones grans o dependents, en tots els seus aspectes i en el seu sentit més ampli.

8. Missió

Treballem per contribuir al fet que tots els éssers humans, des de la concepció fins a la mort natural, independentment de la seva edat, estat de salut, sexe, raça, nacionalitat o condició social, puguin viure segons la dignitat de persona.

9. Resultat de les activitats completades

 

Projecte Pallars

La Fundació Planas Casals, en compliment dels seus fins de promoció de l'educació i desenvolupament de la infància i la joventut, i a fi d'adscriure-se de manera permanent als seus fins fundacionals, va promoure un edifici situat a Lleida, carrer Enric Farreny cantonada carrer Albert Coma i Estadella, destinat principalment a activitats educatives i formatives i que va entrar en funcionament el 2014.

Aquest projecte s'emmarca dins del conveni de col·laboració amb l'Associació Cultural Esportiva i Social Pallars, signat el 30 de juny de 2009. Aquesta entitat, inscrita al registre d'associacions de la Generalitat amb el número 866, promou i dirigeix ​​activitats i iniciatives de caràcter cultural i formatiu a través de les seves seccions juvenil i infantil en estreta col·laboració amb la família, impulsant la seva participació en activitats de tota mena que, a més de beneficiar-los com a persones, també tenen un caràcter social d'ajuda a la col·lectivitat.

Tant l'associació com la fundació consideren d'interès mantenir la col·laboració que, unint esforços, els permet ser més eficaços en la consecució dels seus objectius, en particular pel que fa referència a la formació de gent jove.

La col·laboració està prevista en:

a) Organitzar conjuntament activitats que interessin a ambdues institucions dins dels seus fins específics, de manera que aquestes puguin arribar a beneficiar un major nombre de persones.

b) L'ajuda mútua en tots aquells camps que considerin beneficiosos per a ambdues parts i es pacti expressament.

En el marc del conveni, la fundació ha cedit l'ús de part de l'edifici a l'associació perquè aquesta desenvolupi la seva activitat sobre la base del contracte de col·laboració, renovat el 16 de juny de 2014. Al llarg de l'any, s'ha assessorat a l'Associació en diversos aspectes jurídics i comptables per tal d'organitzar la relació entre les dues entitats.

Projecte DARE

L'objectiu principal del projecte és l'acompanyament i atenció a persones amb limitacions degudes a l'edat, malaltia, discapacitat física o mental; per evitar situacions d'aïllament i solitud, donant suport a la família que regularment els atén.

Els voluntaris ocupen el lloc del familiar cuidador durant unes hores a la setmana perquè pugui descansar o fer altres gestions. Alhora es proporciona als voluntaris la formació adequada per realitzar la seva tasca de manera efectiva.

Aquest projecte es va promoure per potenciar el voluntariat, que constitueix una altra de les àrees d'activitat de la Fundació Planas Casals. Per assessorar en aquesta activitat s'ha constituït un comitè format per persones expertes en aquesta matèria i que col·laboren amb la fundació en règim de voluntariat. Recentment s'han produït noves incorporacions a l'equip.

Des de l'any 2014 les activitats de DARE es realitzen a Barcelona, ​​Girona, Vic. Aquest any ha crescut a la zona del Vallès (Terrassa, Sabadell i Sant Cugat del Vallès).

També s'han desenvolupat uns campus per tal de proporcionar a les beneficiàries activitats culturals i sortides per la ciutat, sempre acompanyades per les voluntàries. A més s'han nomenat coordinadores d'aquests campus de les mateixes voluntàries que també van augmentant.

S'ha seguit amb rigor el programa previst de formació dels voluntaris del PROJECTE DARE, perquè puguin desenvolupar les seves tasques havent adquirit les competències necessàries. S'han impartit diverses sessions generals i en grups petits per a les noves voluntàries, ampliant-se per als familiars de les beneficiàries i professores que duen a terme les activitats.

Alhora es manté el seguiment personal, les 300 entrevistes a voluntaris i més de 150 a familiars de les persones beneficiàries, també s'han realitzat més 1.500 acompanyaments en el propi domicili i uns 220 en hospitals.

En l'actualitat, el projecte compta amb uns 90 voluntaris, vinculats a la fundació mitjançant un conveni de voluntariat, que atenen de forma estable als beneficiaris més els seguiments personals a voluntaris i familiars dels beneficiaris

El referit conveni queda expressament exclòs de la legislació laboral espanyola de conformitat amb el que disposa l'article 1.3 d. del vigent Estatut dels Treballadors. Amb aquest document de compromís i d'acord amb el que disposen els articles 17.2 de la Llei 26/1985 de Serveis Socials a Catalunya i la resta de normativa vigent aplicable, les parts estableixen els drets i deures dels voluntaris.

A més, durant 2017, s'han dut a terme les següents actuacions:

1. Cicle de conferències amb el tema: "Cuidar i cuidar" per a formació de les voluntàries i familiars:

2. Exercicis de psicomotricitat: de la mateixa manera que l'any anterior, han continuat les sessions destinades a persones amb dificultat cognitiva o motriu els dilluns i dimecres de 10.30h a 12.30 h, la seva activitat principal ha estat:

3. Quinzenalment es realitza l'activitat CONÈIXER LA CIUTAT amb visites culturals a museus i edificis emblemàtics de la ciutat.

4. Cinema: es mantenen les sessions de Cinema fòrum un dissabte al mes durant tot el curs. El tema del programa, el vídeo i el fòrum és presentat per una experta. Aquestes activitats es realitzen a les aules de l'Associació Septimània, entitat amb la qual es va signar un conveni de col·laboració.

5. Quant a la difusió d'altres activitats, es va preparar un encartament per al fullet de Dare per a la difusió de tallers orientat a persones grans amb interessos culturals. 500 exemplars. També es va elaborar un Power Point per a dues sessions informatives: el 22 d'abril i el 6 de maig. Es van organitzar grups de difusió per donar a conèixer mitjançant flyer cadascuna de les activitats.

6. Com a fet extraordinari es va organitzar un Acte de Reconeixement a les Voluntàries que col·laboren des de fa anys, que va tenir lloc 25 de novembre a l ' "Palau Macaya" de Barcelona. La doctora Mercè Gil Bermejo, metge internista, Màster en Bioètica i Màster en Pal·liatives, va parlar sobre "La passió per tenir cura". En reconeixement a la tasca realitzada es va lliurar a 26 voluntàries una polsera amb l'anagrama de Dare.

7. Cal destacar la participació de Dare a les Jornades celebrades a Madrid del 20 al 25 d'octubre d'Atenció a persones grans, amb participants de països europeus i llatinoamericans. Dare va tenir 3 intervencions per exposar les seves experiències en el camp d'Atenció a la Gent Gran i Malaltes.

Projecte ORIENTA

Durant aquest any s'ha consolidat aquest projecte que va néixer com un servei a famílies.

El seu objectiu és oferir l'assessorament legal i tècnic necessari per afrontar els problemes de mobilitat i les situacions de dependència que presenten les persones grans.

El projecte té dos programes:

1. Programa Assessorament: Proporciona orientació individualitzada a les situacions de dependència que presenten les persones grans. Facilita la informació i l'ajuda requerida en els tràmits per accedir als diferents serveis que ofereixen entitats públiques i privades a tot Catalunya. S'ha elaborat una praxi senzilla amb informació sobre discapacitat, dependència (graus i prestacions), autotutela i els links d'internet on poden obtenir-la i tramitar la sol·licitud. Des de la seva posada en marxa l'equip d'Orienta ha proporcionat orientació individualitzada a un total de 47 beneficiaris o als seus familiars per:

2. Programa Sense obstacles: proporciona assessorament sobre ajudes públiques per adaptar espais de la casa i conèixer les ajudes tècniques adequades a les necessitats de les persones grans amb dificultats de mobilitat. A títol enunciatiu: instal·lació d'un elevador, compra de llit amb carro elevador, butaca articulada, grues, cadires de rodes i cadira rodes per a WC ...

A més, l'equip d'Orienta s'ha mantingut actiu pel que fa a la seva formació, rebent l'experiència d'altres i aportant la seva. Ha participat en la següents activitats formatives:

 

Projecte GUARDA

En aquest any s'ha donat un impuls important al projecte iniciat el 2017 que té per objecte l'acompanyament a persones en residències que no són visitades per familiars o no en tenen.

S'ha començat a Barcelona i Lleida. Els voluntaris, com els del projecte DARE, tenen un contracte. Per col·laborar en les residències es signa un contracte de col·laboració entre la fundació i la direcció d'aquestes residències.

10. Web

www.fundacioplanascasals.org

transparent

Per descarregar